Tag Archives: Gà Dominique

Gà Dominique giống gà thả vườn rất hiệu quả và năng suất

Tham gia nghiên cứu về giống Gà Dominique giống gà thả vườn rất hiệu quả và năng suất thịt khá cao Gà Dominique (phát âm tiếng Việt như là gà Đô-mi-níc) là một giống gà nhà (Gallus gallus domesticus) có nguồn gốc ở Hoa Kỳ trong thời kỳ thuộc địa. Nó được coi là giống

Read More

chơi đá gà